Šioje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie padeda mums pagerinti jūsų naršymą mūsų puslapyje.

Privatumo politika

Atnaujinta: 2020-08-01 00:00:00

Jūs apsilankėte www.daiktuaukcionas.lt svetainėje (toliau – Internetinis portalas), kurio valdytojas yra  SPREDA UAB, į.k. 304609877, adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, (toliau – Portalo valdytojo). Žemiau yra pateikiamos privatumo politiką nustatančios taisyklės (toliau – Privatumo politika), kuriuos yra taikomos naudojantis Internetiniu portalu. Prieš naudojantis šiuo Internetiniu portalu Lankytojas ir Klientas privalo susipažinti su Privatumo politika, kitu atveju yra laikoma, kad Portalo valdytojas nesuteikė leidimo naudotis šiuo Internetiniu portalu.  

I.                    Bendrosios sąvokos

1.      Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pagal identifikatorių, kaip: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.      Duomenų subjektas - fizinis asmuo – Juridinio asmens klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Portalo valdytojo.

3.      Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

4.      Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

5.      Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

6.      Duomenų valdytojas - UAB "SPREDA" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 304609877, adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

7.      Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

8.      Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II.                  Bendrosios naudojimosi sąlygos

9.      Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Portalo valdytojo Klientų (įskaitant Svetainės Lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

10. Naudodamiesi Portalo valdytojo Internetiniu portalu, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Portalo valdytojo siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Portalo valdytojui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Internetiniame portale po šios politikos tekstu pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Internetiniame portale.

11. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

12. Paminėtina, kad asmenys apsilankę Portalo valdytojo svetainėje yra laikomi sutikę su žemiau nurodomomis taisyklėmis nesvarbu ar buvo pasinaudota Portalo valdytojo paslaugomis.

13. Apie Privatumo politikos nuostatų pakeitimus Portalo valdytojas neprivalo informuoti šio Internetinio portalo lankytojų bei paslaugų gavėjų ar teikėjų. Internetinio portalo lankytojas laikomas supažindintas su pakeitimais nuo apsilankymo Internetinio portalo momento pradžios, kadangi Privatumo politika yra skelbiama viešai ir yra prieinama laisvais visiems Internetinio portalo lankytojams. Privatumo politika yra taikoma bet kokiems portalo lankytojo atliktiems veiksmams Internetiniame portale.

14. Privatumo politika yra skirta išimtinai ginti lankytojų interesus bei apsaugoti jų Internetiniame portale pateikiamus duomenis nuo neteisėto ar nesąžiningo jų naudojimosi.

15. Tuo atveju jeigu Internetiniame portale yra skelbiama kitų įmonių, asmenų ar organizacijų nuorodos į jų tinklalapius, yra laikoma, kad Portalo valdytojas nėra atsakingas už tų asmenų skelbiamą informaciją bei taikomą privatumo politiką. Asmuo turi savarankiškai susipažinti su trečiųjų asmenų taikoma Privatumo politika.

16. Asmeniui yra paliekama teisė apsilankyti Internetiniame portale, jeigu jis nenori suteikti savo asmeninių duomenų, tačiau jis privalo susipažinti su Privatumo politika.

17. Portalo valdytojo preziumuojama, kad Internetine portale lankosi tik pilnametystės sulaukę asmenys. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Portalui be tėvų ar globėjų leidimo. Portalo valdytojas niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo. Portalo valdytojas pastebėjęs asmeninę paskyrą asmens, kuris yra jaunesnis nei 18 m. pasilieka teisę šią paskyrą panaikinti. Asmeniui klaidingai nurodžius savo amžių, kuomet jis vis dar yra nepilnametis, iš to kylanti atsakomybė taikoma tam asmeniui arba (ir) jo tėvams (globėjams).

18. Portalo valdytojas įsipareigoja neatskleisti gautų asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, nebent šis atskleidimas būtų susijęs su asmens netinkamu atsiskaitymu už paslaugas, kai yra reikalingas įsiskolinimo išieškojimas ar kitos priverstinis įvykdymas, taip su asmens padarytomis nusikalstamomis veikomis.

19. Portalo valdytojas yra atsakingas ir už asmens duomenų saugojimą, tačiau negali užtikrinti visiško ir išimtino saugumu, kadangi asmens duomenys yra pateikiami internetu, todėl tokiu būdu negali būti taikomi išimtiniai saugomo reikalavimai, todėl Portalo valdytojas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad pateikti duomenys būtų neatskleisti tretiesiems asmenims. Jeigu Portalo valdytojas dėjo maksimalias pastangas bei pasitelkė jam prieinamas priemones, kad šie duomenys nebūtų atskleisti, tačiau jie tapo prieinami tretiesiems asmenims, Portalo valdytojas yra atleidžiamos nuo tokios atsakomybės kilimo.

20. Portalo valdytojas yra laikomas neatsakingu ir tuo atveju, jeigu asmuo pateikiantis asmens duomenis, neapsaugojo savo prisijungimo duomenų slaptumo (naudojosi internetu viešoje erdvėje, duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims ar kitų saugumo priemonių nesiėmimas, kurių turėjo imtis rūpestingas ir atidus asmuo).

21. Portalo valdytojas pasilieka teisę jam suteiktus ar kitaip teisėtai surinktus asmens duomenis saugoti ne trumpiau nei vienerius kalendorinius metus skaičiuojant nuo to momento, kai asmuo paskutinį kartą buvo aktyvus Portalo valdytojo Internetiniame portale. Portalo valdytojas įsipareigoja saugoti tik naujausius asmens pateiktus duomenis. Visi kiti asmens duomenys, t.y. likę po asmens duomenų atnaujinimo, gali būti saugojami pagal Portalo valdytojo poreikį ne daugiau nei vienerius metus nuo jų atnaujinimo.

III.                Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

22. Portalo valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu.

23. Lankytojas sukurdamas savo Kliento paskyrą Internetine portale suteikia Portalo valdytojui teisę savo nuožiūra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus asmens duomens kaupti, valdyti, tvarkyti bei saugoti. Išimtinai yra saugomi visi asmens pateikiami duomenys, užtikrinant jų saugumą nuo trečiųjų asmenų žinos. Šie duomenys gali būti apdorojami Portalo valdytojo pasirinktu būdu.

24. Lankytojas siekdamas sukurti Kliento paskyrą Internetiniame portale turi pateikti šiuos duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas,  jei taikoma įmonės kodas ir pavadinimas. Taip pat duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., produktas, paslauga ir jų detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.

25. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Portalo valdytojo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

26. Pateikdamas šiuos duomenis Portalo valdytojui Klientas suteikia teisę juos kaupti, valdyti, tvarkyti bei saugoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Už šių duomenų patikimumą bei teisingumą išsiimtinai atsako tik duomenis pateikęs asmuo, todėl pasikeitus šiems duomenims, asmuo privalo juos patikslinti. Jeigu dėl tokio asmens duomenų neatnaujinimo kiltų žala, asmuo yra laikomas pilnai atsakingu už šios žalos sukėlimą.

27. Asmeniui lankantis Internetiniame portale ar prisijungiant prie jo Kliento paskyros, Portalo valdytojui yra suteikiama teisės kaupti duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Internetiniame portale, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Internetinio portalo: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Internetinį portalą, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

28. Minėti duomenys yra laikomi neasmeniniais, todėl atskiro lankytojo/naudotojo/paslaugos teikėjo sutikimo Portalo valdytojui nereikia. Tokiu būdu gali būti renkami visi neasmeniniai duomenys susiję su asmenimis bet kokiais būdais besinaudojančiais Internetiniu portalu. Šie Jūsų asmens duomenys yra saugomi Portalo valdytojo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

IV.               Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

29. Portalo valdytojas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Portalo valdytojo klientų identifikavimui Portalo valdytojas informacinėse sistemose, registruojantis Internetiniame portale bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

V.                 Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

30. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

VI.               Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

31. Pašalinti iš Internetinio portalo sukurtą asmeninę paskyrą, asmens duomenis arba susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi galima asmeniui išreiškus tokį norą raštu bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę.

32. Turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Portalo valdytojas ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Portalo valdytojas apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Portalo valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Portalo valdytojo perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

33. Prašymus galima teikti  info(eta)daiktuaukcionas.lt. Minėtame prašyme turima nurodyti priežastis, dėl kurių yra teikiamas šis prašymas bei registracijos metu pateiktus duomenis. Tokiu būdu asmenys gali teikti ir paklausimus bei užklausas, kuriose yra pateikiami klausimai apie duomenų tvarkymą bei saugojimą. Portalo valdytojas įsipareigoja į šias užklausas atsakyti ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo jų gavimo dienos. Tuo atveju jeigu tas pats asmuo pateikia daugiau nei 2 užklausas apie asmens duomenų saugojimą per 1 (vienų) kalendorinių metų laikotarpį, yra mokamas Portalo valdytojo nustatytas mokestis už pateikiamą atsakymą. Tokiu būdu Portalo valdytojo atsakymo terminas yra skaičiuojamas nuo apmokėjimo momento.

34. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

VII.             Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

35. Lankytojas sukurdamas Kliento paskyrą Internetiniame portale turi tęsę pasirinkti ar sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP, adresas būtų tvarkomi Portalo valdytojo tiesioginės rinkodaros tikslais. Toks sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnele sutikimo formą. Siekdamas panaikinti šį sutikimą asmuo turi elektoriniu paštu susisiekti su Portalo valdytoju ir išreikšti tokį pageidavimą.

36. Turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums galime siųsti informacinius pranešimus trumposiomis SMS žinutėmis ir (arba) naujienlaiškius el. paštu ir (arba) paprastu paštu įvairią reklaminę atributika (partnerių dovanas) ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

37. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas.

38. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

VIII.           Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

39. Portalo valdytojo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

40. Portalo valdytojas gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Portalo valdytojui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Portalo valdytojo vardu ir Portalo valdytojo ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

41. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

42. Pažymime, kad duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

43. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Portalo valdytojo (duomenų valdytojo) leidimo.

44. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

45. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo (pvz., Jūsų grožio paslaugų teikimo kitose valstybėse ar pan.) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

IX.               Slapuku naudojimas ir informacijos rinkimas

46. Portalo valdytojas siekdamas, kad asmenims būtų suteiktos tik visavertės bei kokybiškos paslaugos gali į asmens, besinaudojančio Internetiniu portalu, kompiuterį įrašyti slapukus ir (arba) tinklo indikatorius. Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Slapukai taip pat yra naudojami ir saugumo tikslais bei siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Šie šlapukai yra naudojami tam, kad Portalo valdytojas galėtų atpažinti asmenį, informacijos apie suteiktas paslaugas rinkimui, taip pat kitokios Portalo valdytojui reikalingos statistikos rinkimui. Asmenims, kuriems buvo įdiegti tokie slapukai, yra paliekama teisę šiuos slapukus iš savo įrenginio ištrinti.

47. Asmuo laikomas sutikęs su slapuku įdiegimui, tuomet kai pradeda naudotis Internetinio portalo teikiamomis paslaugomis, sukuria Kliento paskyrą Internetiniame portale arba kai suteikia Internetinio portalo sistemai tokį leidimą. Tokį sutikimą asmuo gali atšaukti savo asmeninėje paskyroje arba informavęs Portalo valdytoją. Sutikimas laikomas galiojančiu vienerius metus ir yra atnaujinamas atlikus vieną iš aukščiau nurodomų veiksmų. Tokiu būdu laikoma, kad Portalo valdytojui yra suteikiama teisė, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, tvarkyti ir duomenis gautus naudojantis slapukais.

48. Slapukais gaunamą informaciją daiktuaukcionas.lt  naudoja šiais tikslais:

48.1.                   nustatyti grįžtančius, registruotus Lankytojus siekiant atverti tokiems Lankytojams jų užsakytą Turinį ar Paslaugas;

48.2.                   siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Lankytojams;

48.3.                   Lankytoju vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Lankytojo  pageidavimus;

48.4.                   Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui;

49. Portale naudojami įvairių rūšių slapukai ir panašios technologijos, kurių kiekviena turi specifinę funkciją. Gali būti naudojami tokie slapukai:

49.1.                   analitiniai– šie Slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti, bei šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.

49.2.                   funkciniai – šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;

49.3.                   socialinių tinkle – šie slapukai yra būtina norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti daiktuaukcionas.lt informaciją. Pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Svetainėje.

49.4.                   techniniai šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti Svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių Portalo sričių. Be šių slapukų Lankytojas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;

49.5.                   tiksliniai arba reklaminiai – šie slapukai naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Lankytoją ar pasiūlyti panašias Paslaugas (Turinį), kurias jau Lankytojas žiūrėjo;

49.6.                   trečiųjų šalių – šie slapukai leidžia Lankytojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais.

50. daiktuaukcionas.lt  neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.

51. Slapukus Lankytojui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Lankytojui ir atitikti Lankytojo interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Lankytojas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

52. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda tokiais būdais:

52.1.                   pirmą kartą atlikdamas registraciją daiktuaukcionas.lt  portale;

52.2.                   jei Lankytojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ar nepakeisdamas;

52.3.                   Svetainėje, registracijos anketose ir/ar paskyrose pateiktoje daiktuaukcionas.lt  nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą.

53. Lankytojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.

54. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu.

55. Slapukų atsisakymas. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Lankytojas turės sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Lankytojas ištrins slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėje. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

56. Daiktuaukcionas.lt, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

57. Informuojame, kad prisijungus prie Internetinio portalo ir siekiant naudotis Internetiniu portalu, į asmens kompiuterį gali būti įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

 

 

58. Nesuteikus leidimo Portalo valdytojui naudoti slapukus, pastarasis neatsako už Internetinio portalo kokybišką, greitą bei sklandų darbą.

X.                 Baigiamosios sąlygos

58. “Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.”

59. Internetiniame portale bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn, Instagram taip pat YouTube ir pan). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Internetiniame portale, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Portalo valdytojas neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

60. Portalo valdytojas pasilieka teisę paprašyti papildomų asmens duomenų, jeigu toks poreikis iškiltų bendraujant su asmeniu ar teikiant jam paslaugas, kol tokie duomenys nebus suteikti, Portalo valdytojas pasilieka teisę sulaikyti bent kokį paslaugų teikimą.

61. Privatumo politika įsigalioja nuo 2020-01-01, o bet koks jos pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo šiame Internetiniame portale.

62. Privatumo politika buvo sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl bent kokie kilę ginčai yra sprendžiami pagal minėtas teisės normas. Šalys turi bandyti rasti taikų sprendimą, jo nesuradus, ginčas yra sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Visos teisės saugomos UAB SPREDA ™ 2021 Daiktų aukcionas.