Šioje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie padeda mums pagerinti jūsų naršymą mūsų puslapyje.

Taisyklės

Atnaujinta: 2020-08-01 00:00:00

I. Bendrosios nuostatos

1.      Šios taisyklės yra prilyginamos sutarčiai tarp SPREDA UAB, į.k. 304609877, adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114, Vilnius, (toliau – Portalo valdytojo) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Klientas), kuria yra numatomos www.daiktuaukcionas.lt   (toliau- Svetainė arba Internetinis portalas) naudojimosi taisyklės bei tvarka (toliau – Taisyklės).

2.      Asmenys atsidarydami Svetainės internetinį portalą yra laikomi sutikę su šiomis Taisyklėmis besąlygiškai, todėl privalo savo nuožiūra su jomis susipažinti. Kitu atveju, t.y. nesusipažinus su pateiktoms  Taisyklėmis ar su jomis nesutinkant, yra laikoma, kad Lankytojas neturi teisės naudotis šią Svetaine.

3.      Taisyklėse naudojamos sąvokos:

3.1.  Lankytojas – asmuo, kuris nėra sukūręs Kliento paskyros, tačiau lankosi Svetainėje ir/ar ribotai naudojasi joje pateikta informacija, duomenimis bei medžiaga.

3.2.  Svetainė – internetinis portalas www.daiktuaukcionas.lt, skirtas susikurti Kliento  paskyrą,  talpinti informaciją ir Aukciono pagalba skelbti ir reklamuoti parduodamas prekes, produktus ar daiktus, kas iš esmės yra pagrindinė šios Svetainės veikla.

3.3.  Klientas - asmuo, kuris Svetainėje turi registravęs ir susikūręs Kliento paskyrą, kurioje yra nurodyti jo asmeniniai duomenys, pagal kuriuos jis yra atpažįstamas prisijungimo momentu, ir neribotai naudojasi joje pateikta informacija, duomenimis bei medžiaga.

3.4.  Aukcionas – priemonė, kuri Klientams suteikia galimybę patalpinti ir aktyvuoti ribotos trukmės aukciono skelbimus, taip pat dalyvauti ir siūlyti kainas, ketinat įsigyti siūlomas Prekes pagal nustatytą tvarką šiose Taisyklėse, Privatumo Politikoje ir Svetainėje.

3.5.  Prekė – daiktas, produktas, kilnojamas turtas ar objektas. Materiali vertybė, kurią galima įsigyti, perduoti, vartoti ar naudoti.

3.6.  Pardavėjas (Klientas Pardavėjas) – asmuo, kuris Svetainėje turi susikūręs Kliento paskyrą ir įkėlęs ar aktyvavęs aukciono skelbimą(-us).

3.7.  Pirkėjas (Klientas Pirkėjas) – aukciono dalyvis, kuris Svetainėje turi susikūręs Kliento paskyrą, yra pateikęs bent vieną kainos siūlymą Aukcione(-uose), ketinantis įsigyti Prekę(-es) už siūlomą kainą.

3.8.  Laimėtojas – Aukcionui pasibaigus, didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis kuris Svetainėje turi susikūręs Kliento paskyrą.

3.9.  Svetainės paslaugos – mokamos paslaugos, kurios taikomos Asmenims turintiems Kliento paskyrą, kaip atlygis Svetainės valdytojui, už Svetainėje publikuojamą informaciją.

4.      Taisyklės yra keičiamos pagal Portalo valdytojo nuožiūrą,  o atsižvelgiant į tai, kad jos yra skelbiamos viešai, Portalo valdytojas neprivalo informuoti apie šiuos pasikeitimus, kurie įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.

5.      Tuo atveju, jeigu pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar teisės aktams ar susiklosčius kitoms aplinkybėms, kurių pagrindu šių Taisyklių nuostatos ar normos tampa negaliojančios, tai nedaro visų šių Taisyklių negaliojančiomis.

6.      Svetainės valdytojas negarantuoja už Svetainėje pateiktos informacijos apie teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes teisėtumo bei tikrumo, kadangi tai yra trečiųjų asmenų turtas.

II. Lankytojo, Kliento (pirkėjo ir pardavėjo) turinčio paskyrą pareigos bei teisės

1.      Tinkamai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, jas vykdyti ir reguliariai jas peržiūrėti, siekiant visuomet susipažinti su Taisyklių pakeitimas.

2.      Svetainėje kelti tik teisingą, objektyvią bei išsamią informaciją, kuri atitiktų objektyvios tiesios kriterijų. Taip pat vengti pateikti informacija, kuri gali suklaidinti Lankytojus ar kitus asmenis, todėl privalo pranešti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus. Už pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą bei teisingumą, išimtinai atsako tik ją pateikęs asmuo. Tokiu būdu yra įsipareigojama nepažeisti kitų asmenų turtinių ar kitokių teisių, kurios apima tiek intelektinę nuosavybę, autorių teises, teises į registruotus prekės ženklus, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar kita informaciją, kuri išimtinai priklauso tretiesiems asmenims. Portalo valdytojui sužinojus ar gavus duomenis, kad buvo pateikta realios situacijos neatitinkanti, klaidinga ar neobjektyvi informacija ar duomenys, taip informacija, kuri pažeidžia anksčiau minėtas asmenų teises, Svetainės valdytojas turi teisę be išankstinio įspėjimo pašalinti šią informaciją ir asmenis, kuris pateikė tokią informaciją ar duomenis.

3.      Tuo atveju, kai Svetaine siekia naudotis juridinis asmuo, tai gali padaryti tik juridinį asmenį Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka atstovaujantis asmuo, kuris tokiems veiksmais turi įgaliojimus. Asmuo atstovaujantis juridinį asmenį, turi taip pat pateikti išsamią ir teisingą savo kontaktinę informaciją.

4.      Į Svetainę nekelti ir joje neskelbti informacijos ar duomenų, kuri būtų apie asmenis, kurių vykdoma veikla yra konkurencinga Svetainės vykdomai veiklai.

5.      Įsipareigoja naudotis šia Svetaine tik tuo atveju, jeigu yra sulaukęs pilnametystės (18 metų amžiaus), yra veiksmus fizinis asmuo, kuris turi visus įgaliojimas ir nėra kažkaip apribotas, taip trukdant sudaryti ir vykdyti sandorius.

6.      Įsipareigoja neatskleisti savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio bei kita) tretiesiems asmenims, kitu atveju jis prisiima visišką riziką dėl tokių duomenų atskleidimo bei prisiima pilną atsakomybę, kad tretieji asmenys būtų supažindinti su šiomis Taisyklėmis bei jų laikytųsi. Visa iš to kilusi žala nėra laikoma Portalo valdytojo atsakomybe. Tuo atveju, kai tretiesiems asmenys veikia Asmens turinčio paskyrą ar Paslaugos teikėjo vardu, visos iš to kylančias pareigos bei teises pereina Asmens turinčio paskyrą asmeniui.

7.      Tuo atveju, jeigu prisijungimo duomenys buvo atskleisti netyčia, dėl trečiųjų asmenų nesąžiningumo, dėl nusikalstamos veikos ar kitų aplinkybių, ir asmuo nesiekė atskleisti šios informacijos, asmuo praradęs prisijungimo duomenis, nedelsiant privalo apie tai pranešti Portalo valdytojui elektroniniu paštu, kuris yra nurodytas Svetainėje.

8.      Naudojantis Svetaine elgtis pagarbiai bei etiškai, o į Svetainę kelti tik tokią informaciją bei medžiagą, kuri nepažeidžia geros moralės bei viešosios tvarkos normų. Taip pat stengtis kelti tik kokybišką bei profesionalą medžiagą ir duomenis. Tuo atveju, jeigu yra keliama nuotrauka, tai ji privalo atitikti bent minimalios kokybės reikalavimus.

9.      Įsipareigoja nenaudoti Svetainės neteisėtiems ar nesąžiningiems veiksmas, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir/arba gali sukelti žalą kitiems asmenims. Už bet kokios tokio pobūdžio žalos sukėlimą arba neteisėtų veiksmų atlikimą Svetainės valdytojas laikomas neatsakingu.

10. Į Svetainė įsipareigoja kelti informaciją ir duomenis, tik tuomet, kai bus patikrinta, kad joje nėra virusų, programinių įrangų ar kitų programų, kurios gali sutrikdyti Svetainės normalią veiklą ar turėti jai įtakos.

11. Įsipareigoja Svetainėje nenaudoti jokių priemonių, kurios apima, bet neapsiriboja kompiuterine ar programine įranga, kuri būtų naudojama Svetainės peržiūrai bei jos duomenų ar informacijos kopijavimui, keitimui, šifravimui ar kitiems veiksmais. Šiomis Taisyklėmis yra suteikiama tik teisė susipažinti su Svetainėje esama informacija bei duomenis bei kelti duomenis bei informaciją, kurie atitinka taisyklių reikalavimus, todėl bet kokie kiti norimi atlikti veiksmai galimi tik su Svetainės valdytojo rašytiniu sutikimu.

12. Asmuo įkeldamas bet kokią informaciją į Svetainę privalo kelti tik atitinkančius taisyklių reikalavimus. Taip pat privalo pasirinkti tinkamą Prekių kategoriją, be gramatinių klaidų ir laikantis raštvedybos, cenzūros taisyklių. Vienas aukciono skelbimas turi būti sudarytas tik vienai Preke, daiktui ar objektui. Šių Taisyklių neatitinkančius skelbimus ir Klientų asmenines paskyras Portalo valdytojas pasilieka teisę pašalinti be išankstinio pranešimo.

13. Asmuo turintis Kliento paskyrą svetainėje pareiškia, kad jis sutinka bei supranta, kad reklamuodamas savo parduodamas prekes Svetainės pagalba, privalo pats asmeniškai susimokėti iš to kylančias mokestines prievoles ir atitinkamai įteisinti vykdomą komercinę veiklą.

14. Asmuo turintis Kliento paskyrą pradėdamas naudoti Svetaine sutinka, kad jo Svetainėje patalpinta ar suteikta informacija bei duomenys pilna apimti būtų įtraukti į Svetainės duomenų bazę, taip leidžiant Svetainės atsakingiems asmenims neatlygintinai ją saugoti, naudoti ir platinti. 

15. Laiku ir tinkamai sumokėti už Svetainės teikiamas paslaugas. Tuo atveju, jeigu yra laiku neatsiskaitoma už suteiktas paslaugas, Portalo valdytojas be atskiro  rašytinio pranešimo pasilieka teisę užblokuoti tokio asmens paskyrą ar prieigą prie Svetainės, pašalinti visus tokio asmens duomenis, informaciją bei paskyrą esančią Svetainėje.

16. Svetainės Lankytojai ir Asmenys turintys Kliento paskyrą įsipareigoja nerinkti jokių Svetainėje esančių duomenų ir neskelbti jų viešai. Taip pat neatlikti jokių veiksmų, kurių eigoje, Svetainės normali veikla būtų sutrikdyta ar nutraukta.

17. Asmuo bet kuriuo metu naudojantis daiktų aukcionu gali būti paprašytas patvirtinti savo anketą ir pateiktų duomenų autentiškumą.

18. Prieš teikiant savo kainos siūlymą, ketinant įsigyti Prekę ar ją įsigyjant, Pirkėjas pareiškia:

18.1.                   jog supranta, kad Prekės prekinė išvaizda nuotraukose gali ženkliai skirtis nuo faktinės Prekės būklės bei gali turėti paslėptų trūkumų;

18.2.                   jei kilo abejonių ar klausimų dėl Prekės, turi pats susisiekti su Pardavėju ir apžiūrėti Prekę gyvai, bei jos kokybė Pardavėją tenkina;

18.3.                   kad perskaitė Prekės aprašą ir besąlygiškai sutinka su visomis Prekės(-ių) pardavimo-įsigijimo sąlygomis ir Taisyklėmis.

18.4.                   jog supranta, kad Portalo valdytojas nesuteikia jokių garantijų ir neatsako už Aukcione pateiktos informacijos teisingumą ar tikrumą.

18.5.                   jog supranta riziką ir grėsmes bei prisiima pilną atsakomybę, atliekant išankstinį apmokėjimą banko pavedimu į Pardavėjo pateiktą sąskaitą už ketinamą įsigyti prekę.

18.6.                   jog supranta, kad Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo atsisakyti Prekę parduoti ir pasiūlyti įsigyti ją kitam Pirkėjui, jei 24 valandų laikotarpyje po Laimėtojo paskelbimo negavo iš Laimėtojo Prekės atsiėmimo – pristatymo informacijos arba sutarto apmokėjimo.

19.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigyti Aukcione laimėtą Prekę, kai:

19.1.                   Pardavėjas pakeitė prekės aprašą po Pirkėjo atlikto kainos siūlymo – statymo;

19.2.                   Pardavėjas yra nepasiekiamas;

19.3.                   Prekės faktinė būklė, kokybė ar išvaizda neatitinka jos aprašymo ir atvaizdo įkeltose nuotraukose arba paaiškėjo, jog Prekė turi paslėptų trūkumų apie kuriuos Pardavėjas nebuvo iš anksto pranešęs arba pateikęs skelbimo aprašyme;

19.4.                   Pardavėjas priima apmokėjimą tik banko pavedimu ir nurodė ne savo banko sąskaitą.

19.5.                   Pardavėjas išskirtinais atvejais negali pateikti prekės įsigijimo dokumentų ar patvirtinti nuosavybės teisės į ją.

20. Prieš aktyvuojant Aukciono skelbimą, siekiant parduoti Prekę, Pardavėjas pareiškia:

20.1.                   jog supranta, kad privalo pateikti tikras bei realias Prekės nuotraukas ir tikslų bei išsamų Prekės aprašymą ar kitą susijusią informaciją;

20.2.                   nenuslėpė ir nenutylėjo apie esamus ar galimus Prekės kokybės trūkumus arba juos yra pateikęs aprašyme;

20.3.                   įsipareigoja parduoti prekę Aukciono Laimėtojui - pirkėjui.

20.4.                   pardavėjas nurodė SAVO banko sąskaitą, jei priima atsiskaitymą banko pavedimu.

20.5.                   sąžiningai užpildė visą informaciją ir sutinka su visomis Prekės(-ių) pardavimo-įsigijimo sąlygomis ir Taisyklėmis.

20.6.                   jog supranta, kad Portalo valdytojas neatsako, nesuteikia ir neprisiima jokių garantijų dėl Pirkėjų ketinimų ar siūlymų.

20.7.                   jog supranta, kad Laimėtojas – Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigyti aukcione laimėtą prekę esant vienai iš 19 punkte sąlygų.

21. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo pasiūlyti įsigyti Prekę kitam Pirkėjui arba atsisakyti ją parduoti, jei 24 valandų laikotarpyje po Laimėtojo paskelbimo negavo iš jo Prekės atsiėmimo – pristatymo informacijos arba sutarto apmokėjimo.

22. Asmuo turintis paskyrą turi teisę pašalinti savo informaciją bei duomenis iš Svetainės ir pašalinti savo susikurtą paskyrą.

23. Griežtai yra draudžiama:

23.1.                   Vienam asmeniui turėti daugiau nei 1 (vieną) Kliento paskyrą.

23.2.                   Skelbti aukcioną tai pačiai prekei daugiau nei 1-oje prekių kategorijoje.

23.3.                   Skelbti aukcioną prekei netinkamoje prekių kategorijoje.

23.4.                   Skelbti aukcioną su galimai klaidinančia informacija.

23.5.                   Siūlyti kainą(-as) neketinant įsigyti Prekės(-ių) arba neapmokėti laimėtą aukcioną.

23.6.                   Kelti ir publikuoti pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;

23.7.                   Kelti ir publikuoti neteisėtai įgytas Prekes;

23.8.                   Kelti ir publikuoti Prekes, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Asmenys turintys paskyrą neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;

23.9.                   Kelti ir publikuoti nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;

23.10.              Kelti ir publikuoti bet kokią informaciją apie bet kokias paslaugas ir trečiųjų šalių pasiūlymus;

23.11.              Kelti ir publikuoti trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

23.12.              Perduoti ar kitaip perleisti tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai savo Kliento paskyrą kitai šaliai be mūsų sutikimo;

23.13.              Rinkti, kopijuoti, kitaip kaupti ar kelti į kitas svetaines ar duomenų bazes Svetainėje skelbiamą informaciją bei duomenis, kas iš esmės apima, tačiau neapsiriboja Svetainės Lankytojų, Asmenų turinčių paskyrą asmens duomenimis, jų skelbiamą informaciją bei bet kokią Svetainėje esančia informaciją ar duomenis.

23.14.              Kelti klaidinančią ir tikrovės neatitinkančią tekstinę ir vaizdinę informaciją, naudoti ir vartoti necenzūrinius žodžius arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją, bei informaciją, kuri  gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.

23.15.              Pasikartojančių (betikslių) žinučių rašymas ir siuntinėjimas, savo kontaktinių ir nuorodų rašymas tam neskirtose skiltyse, RAŠYMAS VIEN DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, ir bet kokie kiti veiksmai, kurie galėtų sutrikdyti sklandų ir tinkamą Svetainės veikimą.

23.16.              Skelbti tikrovės neatitinkančia informaciją.

III. Portalo valdytojo teisės ir pareigos

1.      Portalo valdytojas turi teisę, bet kada ir apie tai neinformavęs Asmens turinčio paskyrą, apriboti galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet neapsiribojant teise pašalinti Svetainėje paskelbtą ar įkeltą informaciją ar duomenis, taip pat pašalinti asmens paskyrą. Tokiu būdu yra apribojama ir teisė susikurti naują paskyrą, jeigu:

1.1.  Portalo valdytojas sužino, kad nebuvo susipažinta su šiomis Taisyklėmis ir/arba buvo pažeistos šios Taisyklės arba jų buvo netinkamai laikomasi;

1.2.  Svetainėje buvo paskelbta ar pateikta bet kokio pobūdžio informacija ar duomenys, kurie neatitinka realybės ir/ar yra klaidinantys;

1.3.  Svetainėje yra elgiamasi nesilaikant geros moralės normų ir/ar įžeidžiant kitus Svetainės naudotojus.

1.4.  Portalo valdytojas pasilieka teisę nepublikuoti ar blokuoti informaciją ar duomenis, kurie jo nuomone, neatitinka Taisyklių reikalavimų ar geros moralės normų, yra įžeidžiantys ar kitaip neatitinkantys Svetainės naudojimosi tikslų bei funkcijų ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

2.      Portalo valdytojas turi išimtinę teisę bet kuriuo momentu apie tai iš anksto neinformavęs:

2.1.  Nutraukti Svetainės veiklą, be išankstinio Lankytojų, Klientų sutikimo ar informavimo;

2.2.  Blokuoti/trinti bet kokių asmenų Svetainėje įkeltą informaciją, tai darant savo nuožiūrą ir neperspėjant autoriaus;

2.3.  Pakeisti, pertvarkyti ar atlikti kitus Portalo valdytojui reikiamus veiksmus su Svetainėje įkelta informacija bei duomenimis, tuo atveju, jeigu Portalo valdytojas mano, kad tai pagerins Svetainės veiklą ar kitaip bus Svetainei naudinga, taip pat, jeigu, mano, kad informacijos turinys ar forma prieštarauja šioms Taisyklėms arba tiesiog turi būti pateikta kitaip.

2.4.  Įvertinti ir stebėti Lankytojų ir Klientų veiklą, tam kad būtų užtikrinta tinkama ir sklandi Svetainės veikla. Šią teisę Svetainės valdytojas gali vykdyti savo nuožiūra, pasirinkus teisėtas priemones. Svetainės valdytojas šių veiksmų gali neatlikti, jeigu nemato tam reikalo.

2.5.  Panaikinti neribotam laikui arba užblokuoti be teisės sugrįžti, Kliento  paskyrą(-as) Svetainėje ir pašalinti, be galimybės susigrąžinti, dalį arba visą jo įkeltą informaciją.

3.   Gali pasitelkti trečiuosius asmenims bet kokių pareigų kylančių iš šių Taisyklių vykdymui, taip pat perleisti savo teises į šią Svetainę tretiesiems asmenims.

4.      Svetainės valdytojas turi teisę gauti atlygi už Svetainės paslaugas. Svetainės paslaugų įkainiai bei jų apmokėjimo tvarka yra nurodoma Svetainėje. Portalo valdytojas pasilieka teisę, bet kada ir apie tai neinformavęs Kliento,  savo nuožiūra nustatyti mokamų paslaugų kainą bei ją atitinkamai keisti.

5.      Turi teisę siųsti Klientams komercinius, reklaminius, informacinius ar kitokio pobūdžio pranešimus, informaciją ir/ar duomenis, kuriuos savo nuožiūra pasirenka Svetainės valdytojas.

6.      Portalo valdytojas turi teisę bet kurioje Svetainės vietoje skelbti jo pasirinkto pobūdžio informaciją, jeigu mano, kad taip yra tikslinga ir naudinga, netgi jeigu ta informacija ir konkuruoja ar yra priešinga Kliento informacijai.

7.      Portalo valdytojas yra visų teisių į Svetainės turinį savininkas ir tik Portalo valdytojas turi išimtinę teisę jį naudoti.

IV. Svetainės teikiamos mokamos paslaugos

1.      Svetainėje yra publikuojami Prekių skelbimai – aukcionai, kaip reklamavimo paslauga bei kitos Svetainėje numatytos paslaugos, kurios yra mokamos. Mokamų paslaugų sąrašas, galiojimas, kainų dydžiai, apmokėjimo terminai bei tvarka yra pateikiami konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

2.      Svetainės paslaugos, už kurias yra taikomas atitinkamas Svetainėje numatytas atlygis yra pradedamos vykdyti tik po to, kai Klientas sumoka svetainės valdytojui už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.      Svetainės valdytojas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

4.      Atliekant mokėjimus yra taikomas administravimo mokestis (jo dydis priklauso nuo mokamos sumos ir yra nurodomas apmokėjimo puslapyje).

5.      Tuo atveju, jeigu mokamų paslaugų teikimas Svetainėje būtų nutrauktas dėl nuo Kliento paskyrą turinčio vartotojo nepriklausiusių priežasčių, išskyrus atvejus, kai tai atsitiko dėl profilaktiškai reikalingų darbų, kurie buvo numatyti iš anksto ir apie tai buvo informuotas Kliento paskyrą turinčio vartotojo, Portalo savininkas įsipareigoja pratęsti šių paslaugų teikimų laikotarpiui lygiam, kuomet paslaugos nebuvo teikiamos, o jeigu paslaugos buvo ne ilgalaikio ar tęstinio pobūdžio, suteikti lygiagrečias turėtoms suteikti Svetainės paslaugoms. 

6.      Svetainėje numatomas atlygis už teikiamas Svetainės paslaugas yra mokamas už konkrečią Svetainės paslaugą, jos atlikimą bei įskaitant turimą Kliento paskyrą. Klientas atlikęs mokėjimą į svetainėje savo sukurtą paskyra automatiškai laikomas pradėjęs naudotis Sveitainės paslaug, todėl jokie Kliento paskyrą turinčio vartotojo mokėjimai negali būti perkelti, grąžinami, įskaitomi kitiems skelbimams ar teikiamoms paslaugoms.

7.      Svetainėje paskelbus Kliento skelbimą-aukcioną ar informaciją apie parduodamas prekes, sumokėtas mokestis už Svetainės teikiamas paslaugas nebėra grąžinimas. Sumokėtas mokestis nėra grąžinimas ir tais atvejais, kai paslaugų teikimas buvo nutrauktas ar laikinai apribotas dėl Kliento iniciatyvos ar kaltės.

8.      Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.

9.      Bet  kokie Kliento paskyros papildymai ar virtualių pinigų gavimai įskaitant, bet neapsiribojant reklaminėmis akcijomis yra negalimi išgryninti, pervesti į kliento kitą sąskaitą ir yra negrąžinami. Jie skirti tik skelbimų kėlimui Svetainėje, Kliento paskyros išlaikymui ir Svetainės patiriamiems nuostoliams dengti.

10.      Portalo valdytojas Svetainėje nutato minimalų laikotarpį kiekvienai mokamai tęstinio pobūdžio paslaugai, kuriam nepraėjus ir siekiant nutraukti mokamas paslaugas yra mokama Svetainėje numatyta kompensacija, kadangi yra laikoma, kad mokamas paslaugos Kliento paskyrą turintis vartotojas gavo pilna apimtimi, tačiau Portalo savininko kaštai teikiant šias paslaugas dėl minimalaus naudojimosi laikotarpio nebuvo padengti.

11. Svetainėje teikiamos mokamos paslaugos gali būti teikiamos vienkartinio, kartinio arba tęstinio pobūdžio. Tuo atveju, kai Kliento paskyrą turintis vartotojas sumoka už tęstini pobūdžio Svetainės paslaugą, tai jis ją įsipareigoja naudotis ne minimalesniam laikotarpiu nei nurodytas konkrečiai Svetainėje paslaugai. Užsakant paslaugą yra sumokamas minimalus Svetainėje nustatytas mokestis už minimalų laikotarpį, kuris yra gražinamas tik tuo atveju, jeigu dėl Svetainės kaltės nėra teikiamos paslaugos. Visais kitais atvejais, tiek sumokėtas mokestis, tiek pervesti pinigai į Kliento paskyroje esamą virtualią sąskaitą, nėra grąžinimas, kadangi yra dengimi Svetainės patirti nuostoliai.

V. Aukciono skelbimas, Prekės kainos didinimas ir naudojimasis Svetainėje

1.      Mažiausia Prekės pradinė kaina, kuri galima nustatyti yra 1 €.

2.      Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti nemažesnis kaip 2 €.

3.      Prekės kainos didinimas Aukcione turi būti nemažesnis nei nurodytas minimalus kainos didinimo intervalas. Siūloma kaina gali būti lygi arba didesnė už prekės pradinę kainą ar didesnė už Aukciono dalyvio prieš tai pasiūlytą kainą.

4.      Aukciono pradžia laikoma aukciono skelbimo paskelbimas - aktyvavimas Svetainėje ir trunka ne trumpiau nei Kliento pasirinktas minimalus Aukciono galiojimo laikotarpis. Aukcionas tęsiasi iki nustatytos Aukciono pabaigos arba tol, kol keliama kaina arba yra atšaukiamas pardavėjo iniciatyva. Kai iki nustatyto Aukciono pabaigos laiko likus mažiau kaip 5 min 00 sekundžių gaunamas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomai 5 minutes ir per šį pratęstą laiką Aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą daiktą.

5.      Aukciono pabaiga yra skelbimo pabaigos diena tą pati valanda ir minutė, kurią buvo skelbimas paskelbtas – aktyvuotas laike nuo 8:00 iki 22:00. Aktyvavus aukcioną kitu laiku sistema automatiškai pratęs (pridės) aukciono laiką tiek, kad skelbimo pabaigos laikas būtų numatytas 8:00 – 22:00 laiko intervale atitinkamu laiku. Pasibaigęs aukciono skelbimas 

6.      Aukcionas gali būti kartojamas nemokamai Svetainėje nurodyta tvarka.

7.      Svetainės naudotojų patogumui yra įdiegta bendravimo programa, kai asmenys gali pateikti užklausas ar klausimus Pardavėjams, kuris atsakymą taip pat pateikia šios bendravimo programos pagalba. Ši programa gali būti išimtinai naudojama tik bendravimui apie parduodamų prekių pobūdį ar kitais su tuo susijusiais klausimais. Draudžiama siųsti reklaminio pobūdžio žinutes. Tokie veiksmai yra laikomi grubiu šių taisyklių pažeidimu.

VI. Atsakomybė

1.      Pabrėžtina, kad Svetainės valdytojas neparduoda jokių Prekių, todėl jis neatsako dėl  Pardavėjų prekių kokybės. Visos iš to kylančios pretenzijos turi būti reiškiamos pardavusiam prekę asmeniui ar įmonės, įstaigos atstovui tiesiogiai.

2.      Svetainėje galima publikuoti tik tokias Prekes, kurias leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai bei tai Asmuo turintis paskyrą gali daryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei kurios neprieštarauja Svetainės taisyklėms ir politikai.

3.      Lankytojai bei Klientai suvokia, kad Svetainė yra skirta tik skelbti aukcionus bei ieškoti informacijos, todėl Portalo valdytojas nėra atsakingas už Kliento prekių kokybę, jų sudėti ar bet kokias kitas savybes, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo terminus, taip pat neteikia jokių garantijų.

4.      Svetainė nėra atsakinga už joje pateikiamos informacijos ar duomenų tikslumą bei teisėtumą, todėl nebus atsakinga už bet kokios žalos kilimą bet kokiems asmenims.

5.      Svetainė nėra laikoma atsakinga už trečiųjų asmenų parduodamus produktus, prekes ir daiktus ar teikiamas paslaugas, tokiais kaip interneto ar mobilusis ryšys ar kitos paslaugos, kurios yra reikalingos Svetainės sklandžiam darbui užtikrinti. Sumokėtas mokestis dėl trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimo nėra gražinimas, kadangi jų teikiamoms paslaugoms Portalo valdytojas negali turėti įtakos.

6.      Portalo valdytojas laikomas teisiškai neatsakingu už bet kokius Lankytojo ar Kliento veiksmus, todėl minėti asmenys turi pareigą užtikrinti, kad bet kokia dėl jų veiksmų Svetainėje ar už jos ribų, tačiau su Svetaine susijusi veikla, kilusi žala bus atlyginta.

7.      Įvertinus Svetainės veikimo pobūdį yra laikoma, kad Klientas, informaciją į Svetainę įkėlė savo noru ir laisva valia, todėl bet kokia žala kilusi dėl šios informacijos paviešinimo nėra atlyginama, nes minėti asmenys patys apsisprendė kokią informacija jie nori paviešinti.

8.      Laikoma, jog Lankytojas ar Klientas atliko intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimą, jeigu be raštiško Portalo valdytojo sutikimo, yra kopijuojant ar kitokiais būdais naudojamas Svetainės turinys, taip pat joje esantys prekių ženklai ar logotipai, kadangi visi Svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženkliai, logotipai ir kita, yra Portalo valdytojo nuosavybė ir tik jis turi teisę jais naudotis. Už šiuos pažeidimus asmenys atsakovo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas taisykles.

9.      Svetainės valdytojui atsakomybė kylanti iš šių Taisyklių negali būti didesnė nei apmokėtos paslaugos kaina.

10. Laikoma, jog Svetainės paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir be trukdžių, jeigu Svetainė veikė ne mažiau nei 320 dienas per metus.

VII. Baigiamosios nuostatos

1.      Asmens duomenys svetainėje yra renkami ir saugomi Privatumo Politikos tvarka, kuri yra paskelbta Svetainėje.

2.      Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

3. Visi ginčai kylantys iš šių Taisyklių ar Svetainėje skelbiamos Privatumo Politikos yra sprendžiami susitarimo bei derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Portalo valdytojo buveinės vietą.

 

Visos teisės saugomos UAB SPREDA ™ 2021 Daiktų aukcionas.